Standardowa gwarancja

Niniejsza Standardowa gwarancja dotyczy wszystkich silników marki STIGA montowanych w Produktach Alpina Kosiarek, Traktorów ogrodowych z centralnym jak i przednim agregatem tnącym, wymienionych na stronie, które zostały zakupione między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. i zarejestrowane na oficjalnej stronie internetowej Alpina https://www.alpina-garden.com/pl/.

Niniejsza Gwarancja uzupełnia gwarancje udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym wszelkie uprawnienia gwarancyjne wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w państwie, w którym dokonano zakupu, pozostają nienaruszone. Strony zgadzają się, że nieważność, niezgodność z prawem, błędność lub nieskuteczność któregokolwiek postanowienia niniejszej gwarancji w całości lub w części zgodnie z obowiązującym prawem krajowym nie ma wpływu na ważność, legalność ani skuteczność pozostałych postanowień Gwarancji.


 1. DEFINICJE

Nabywca”: osoba fizyczna, która zarejestrowała Produkt Alpina z przedmiotowym silnikiem na stronie internetowej https://www.alpina-garden.com/pl/.

"Data zakupu": data zakupu Produktu Alpina u Autoryzowanego sprzedawcy, zgodnie z definicją poniżej, wskazana na paragonie lub równoważnym dokumencie;

"Okres obowiązywania": 12 miesięcy od wygaśnięcia ustawowej gwarancji lub ewentualnych dalszych oficjalnych standardowych gwarancji STIGA na Produkty Alpina świadczonych przez Grupę STIGA (z wyłączeniem ewentualnych standardowych gwarancji, rozszerzeń i przedłużeń ustawowej gwarancji uznanych przez osoby trzecie);

"Gwarancja": niniejsza standardowa gwarancja;

"STIGA": gwarant Stiga sp. z oo ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo, NIP: 781-16-47-851, Regon: 639652297, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - 0000145620 KRS;

Silniki”: 4-suwowe silniki benzynowe marki STIGA i zamontowane w Produktach Alpina;

Produkt(y) Alpina”: produkty Alpina Kosiarki, Traktory ogrodowe z pcentralnym i przednim agregatem tnącym, wymienione na stronie, w których są zamontowane Silniki;

"Autoryzowany sprzedawca": autoryzowany sprzedawca Alpina, od którego zakupiono Produkt, i/lub najbliższe autoryzowane centrum serwisowe podane w sekcji.
 
2. WARUNKI GWARANCJI

2.1 Przedmiot i okres obowiązywania gwarancji

STIGA udziela gwarancji na Silniki z tytułu wad produkcyjnych i materiałowych zgodnie z postanowieniami, ograniczeniami i warunkami wymienionymi poniżej. Gwarancja wynikająca z niniejszego dokumentu ma zastosowanie po spełnieniu następujących kryteriów:

 1. zakup oryginalnych Silników STIGA zamontowanych w Produktach Alpina od Autoryzowanych sprzedawców Alpina lub za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej Alpina między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2022 r.; oraz

 2. zarejestrowanie Produktów Alpina na stronie nie później niż w ciągu 30 dni od Daty zakupu; oraz

 3. Produktów Alpina w odniesieniu do których można udowodnić, że przeprowadzono w nich coroczny serwis/przegląd okresowy; oraz

 4. Nabywca jest faktycznym użytkownikiem produktu z silnikiem.

Gwarancja wynikająca z niniejszego dokumentu jest ważna przez cały Okres obowiązywania określony powyżej. 

2.2 Treść i wyłączenia niniejszej gwarancji

Gwarancja może być stosowana wyłącznie do Silników zgodnie z definicją zawartą powyżej, z wyłączeniem wszystkich innych podzespołów, w tym w szczególności wyprodukowanych przez osoby trzecie i zamontowanych w Produktach Alpina. Takie podzespoły są objęte ustawową gwarancją.

Jeśli STIGA uzna istnienie wady lub usterki w Silniku prawidłowo zgłoszonym zgodnie z niniejszym dokumentem w Okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji, podejmie według własnego uznania następujące środki zaradcze:

 1. bezpłatna naprawa Silnika lub jego uszkodzonych elementów; lub

 2. bezpłatna wymiana Silnika lub jego uszkodzonych elementów;

 3. Gdyby się okazało, że model uszkodzonego Silnika jest niedostępny, STIGA wymieni wadliwy Silnik (lub jego części) na podobny silnik o tej samej wartości.

Interwencje, naprawy i wymiany objęte niniejszą Gwarancją zostaną przeprowadzone bez obciążania Nabywcy żadnymi dodatkowymi kosztami.

Z zastrzeżeniem zapisów powyżej Gwarancja jednoznacznie nie obejmuje następujących pozycji: 

 1. Nieoryginalne Silniki STIGA oraz te zakupione od nieautoryzowanych dealerów Alpina; 

 2. Silniki używane do testów i/lub prezentacji lub zamontowane w Produktach Alpina używanych do testów i/lub prezentacji;

 3. Silniki zmodyfikowane przez użytkownika lub osoby trzecie;

 4. Usterki wynikające z normalnej eksploatacji;

 5. Usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Silnika i/lub Produktu Alpina, w których Silnik jest zamontowany;

 6. Usterki spowodowane nieprawidłową lub nieadekwatną konserwacją, na przykład korozją materiału, stosowaniem żrących środków czyszczących lub niepasujących produktów albo wykonaniem napraw przez osoby trzecie inne niż Autoryzowany sprzedawca;

 7. Usterki spowodowane wypadkami i innymi zdarzeniami nieobjętymi niniejszą Gwarancją;

 8. Usterki spowodowane nieostrożnym transportowaniem Produktu (odpowiedzialność ponosi kurier);

 9. Usterki, które były widoczne lub łatwo wykrywalne w momencie zakupu Produktu Alpina;

 10. Zmiany spowodowane czynnikami środowiskowych, klimatycznymi lub innymi;

 11. Konkretne podzespoły, w tym części zamienne podlegające zużyciu, takie jak gumowe uszczelki i akcesoria, oraz wszystkie elementy, które można uznać za podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, takie jak liny, sprężyny rozruszników, świece, filtry itd.

 12. Czynności, których nie można uznać za naprawę gwarancyjną, takie jak między montaż i regulacja sprzętu, sprawdzanie poprawności działania, udzielanie instrukcji użytkowania i/lub innych porad, pielęgnacja i bieżące zabiegi konserwacyjne.

Niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Nabywcy, ponieważ wynika z dokonania rejestracji w witrynie internetowej https://www.alpina-garden.com/pl.

Niniejszy dokument stanowi jedyną dodatkową gwarancję udzieloną przez STIGA na jej Silniki. Wszelkie dodatkowe klauzule, przedłużenia lub domniemane gwarancje udzielone przez jakiekolwiek inne podmioty są jednoznacznie nieważne. STIGA nie odpowiada za żadne powstałe szkody niezależnie od ich charakteru, ponieważ odpowiedzialność firmy jest ograniczona do środków zaradczych jednoznacznie wskazanych w Gwarancji, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. W szczególności nie odpowiadamy za szkody pośrednie, wtórne ani uboczne.

W przypadku gwarancyjnej wymiany Silnika:

 1. nowy Silnik nie jest objęty nową gwarancją, zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym dokumencie;

 2. stary silnik staje się własnością Stiga.

2.3 Procedura reklamacyjna

W celu prawidłowego zgłoszenia roszczenia w ramach niniejszej Gwarancji należy postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej, ponieważ w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie uznane za nieważne. Prawidłowe wykonanie poniższej procedury pozwoli na skorzystanie z Gwarancji, pod warunkiem, że usterka zostanie uznana przez STIGA zgodnie z postanowieniami tego dokumentu.

W celu złożenia reklamacji dotyczącej wady i/lub usterki Silnika Nabywca musi się skontaktować w Okresie obowiązywania gwarancji z Autoryzowanym sprzedawcą Alpina, a następnie dostarczyć mu Produkt zawierający rzekomo uszkodzony/wadliwy Silnik razem z następującymi informacjami:

 1. kopia dokumentu zakupu Produktu i/lub równoważnego dokumentu określającego dane identyfikacyjne, typ i model Produktu Alpina, Datę zakupu, datę dostarczenia Produktu, nazwę Nabywcy oraz miejsce dostarczenia Produktu;

 2. dokument potwierdzający zarejestrowanie Produktu Alpina w witrynie internetowej Alpina;

 3. dowód przeprowadzenia corocznego serwisu okresowego Produktu;

 4. szczegółowy opis usterki;

 5. wskazanie, czy użytkownik chce otrzymać Produkt z powrotem, gdyby uznano, że roszczenie gwarancyjne jest bezpodstawne.

Na potrzeby sprawdzenia prawidłowości przebiegu procedury reklamacyjnej opisanej w tym akapicie będzie brana pod uwagę data dostarczenia Produktu do Autoryzowanego sprzedawcy.

Istnienie usterki jest weryfikowane przez STIGA lub specjalistów wyznaczonych przez firmę, tzn. objęcie Gwarancją wynikające treści niniejszego dokumentu zawsze podlega uprzedniej kontroli i autoryzacji przez STIGA.

Jeśli po prawidłowym złożeniu reklamacji przez klienta zgodnie z niniejszym dokumentem STIGA uzna istnienie usterki, Produkt Alpina zostanie wymieniony lub naprawiony według uznania STIGA, zgodnie z punktem 2.1 powyżej.

 
3. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza gwarancja podlega prawu krajowemu, w którym klient zamieszkuje. 

Wszelkie rozbieżności wynikające lub związane z ważnością, interpretacją i wykonaniem niniejszej gwarancji będą przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy w kraju, w którym klient zamieszkuje.


Search engine powered by ElasticSuite
Garden Size Measurement
Draw the area of your lawn on the map and find the most suitable products.
Zoom in on your property. Click or tap to draw a path around your garden to measure the area.