Ogólne warunki korzystania ze serwisu internetowego

1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1.1. Firma Stiga Spółka z o.o. ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000145620, NIP: 781-16-47-851, REGON: (dalej: Stiga sp. z o.o.).. ("Firma") jest właścicielem tej strony internetowej ("strona internetowa").

1.2. Administratorem jest Stiga Sp. z o.o. („Stiga” lub „Administrator”) z siedzibą w Baranowie (60-081) przy ul. Rzemieślniczej 87, nr tel. 61 662 88 88.

 

1.3. Zachęca się użytkowników strony internetowej ("Użytkownik") do uważnego zapoznania się z niniejszymi warunkami korzystania z strony internetowej ("Ogólne warunki korzystania") przed wejściem na stronę oraz do poszczególnych jej sekcji.

1.4. Wejście na stronę serwisu internetowego przez Użytkownika oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków korzystania. Użytkownicy, którzy uważają, że  ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego są nie do przyjęcia, powinni bezzwłocznie  opuścić tę witrynę.

1.5. STIGA może w dowolnym terminie wprowadzić zmiany w ogólnych warunkach korzystania z serwisu internetowego, jeżeli okaże się to konieczne ze względu na wprowadzenie zmian w przepisach prawa lub w działalności handlowej firmy STIGA. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego, Użytkownik powinien sprawdzić zapisy ogólnych warunków korzystania z serwisu internetowego i przechowywać je na trwałym nośniku pamięci.

1.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że STIGA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub uniemożliwienia dostępu do serwisu internetowego.2. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

2.1 Celem strony internetowej jest prezentowanie produktów ALPINA ("produktów") oraz dostarczenie danych wraz z informacjami dotyczącymi ich właściwości.

2.2. Strona internetowa nie jest przeznaczona do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z handlem elektronicznym. W związku z powyższym, Użytkownik nie jest uprawniony (między innymi) do zakupu produktów na tej stronie. Użytkownik może nabyć produkty od sprzedawców detalicznych oraz w sklepach specjalistycznych wymienionych w sekcji "Autoryzowani dystrybutorzy".

2.3. STIGA zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnej zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów treści na stronie internetowej w dowolnym momencie.
2.4. STIGA zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów lub usuwania ich z serwisu  internetowego w dowolnym momencie, jak również do modyfikowania danych oraz informacji dotyczących tychże produktów, w przypadku wprowadzania jakiejkolwiek zmian.


3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1. STIGA i/lub inne organizacje należące do grupy STIGA są wyłącznym właścicielem (między innymi) znaku towarowego "ALPINA" oraz nazw domen internetowych używanych przez poszczególne organizacje.

3.2. Do STIGA należą również i na zasadzie wyłączności wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane z serwisem internetowym, do których są wliczone:


a) treść;
b) nazwy, dane i informacje dotyczące wyświetlanych produktów;
c) zdjęcia;
d) obrazy;
e) filmy wideo;
f) teksty;
g) rysunki;
h) muzyka;
i) bazy danych;
j) oprogramowanie.


3.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawa własności intelektualnej i przemysłowej, o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 ("własność intelektualna STIGA")  chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z zapisami Dekretu ustawodawczego nr 30 z dnia 10 lutego 2005 r. (prawo własności przemysłowej) oraz Ustawy nr 633 z 22 kwietnia 1941 r. (ustawa o ochronie praw autorskich).

3.4. STIGA nie udziela żadnej licencji użytkownikom korzystającym z własności intelektualnej STIGA, ani też nie przenosi i nie przepisuje w jakiejkolwiek formie w/w praw. Użytkownik nie może (między innymi) zakupić, pobierać, reprodukować na innych stronach internetowych lub w jakiejkolwiek innej formie lub w żaden inny sposób, tłumaczyć, modyfikować, rozpowszechniać, podawać do wiadomości publicznej lub używać własności  intelektualnej STIGA w jakikolwiek sposób lub w formie, w całości lub w części, z wyjątkiem działań ściśle koniecznych do przeglądania serwisu internetowego.

3.5. Użytkownik nie może stosować żadnych technologii ułatwiających kopiowanie zawartości własności intelektualnej STIGA, takich jak pająki, spyware lub boty. Ponadto, Użytkownik nie może obchodzić, w żaden sposób ani przy użyciu jakichkolwiek narzędzi, narzędzi zabezpieczających, które zostały zainstalowane przez STIGA w celu ochrony jej własności intelektualnej.


3.6. Dane, w tym również zagregowane dane, informacje, teksty, obrazy, zdjęcia i znaki rozpoznawcze osób trzecich są wykorzystywane na stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i opisowych.4. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1. STIGA nie gwarantuje, że informacje i dane dostarczane w serwisie internetowym, w tym informacje i dane dotyczące produktów, są wyczerpujące, poprawne i aktualne.

4.2. Użytkownik powinien osobiście sprawdzić, dotyczy to również sprzedawców produktów, czy informacje, o których mowa w punkcie 4.1 są dokładne i wyczerpujące.


5. INFORMACJE O SPRZEDAŻY
5.1. STIGA nie przeprowadza żadnych kontroli odnośnie wiarygodności oraz dokładności podawanych nazw, danych oraz informacji kontaktowych dotyczących sprzedawców i produktów proponowanych w serwisie internetowym ani też nie sprawdza, czy są one stale aktualizowane.
5,2. Użytkownik powinien zawsze weryfikować i sprawdzać informacje odnoszące się do sprzedawców naszych produktów, które są dostępne w serwisie internetowym przed skontaktowaniem się z firmą STIGA
.


6. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

6.1. STIGA nie gwarantuje, że witryny podmiotów trzecich, do których podane zostały linki lub inne formy połączenia ("witryny podmiotów trzecich") są faktycznie aktywne i dostępne.
6.2. STIGA nie ponosi odpowiedzialności za treści lub materiały publikowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób na stronach internetowych osób trzecich.

6.3. STIGA nie gwarantuje w żaden sposób, że zamieszczone treści lub przedstawione dane na wspomnianych stronach internetowych podmiotów trzecich są prawdziwe, dokładne, kompletne, autentyczne lub zgodne z przepisami i regulacjami dotyczącymi treści, usług i działań prezentowanych na stronach internetowych.


7. DANE OSOBOWE
7.1. Użytkownik powinien uważnie przeczytać treści podane w sekcji zatytułowanej: "Polityka prywatności".


8. CAŁOŚĆ UMOWY
8.1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego stanowią całość zobowiązań miedzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy.


9. KLAUZULA SALWATORYJNA
9.1. Postanowienia zawarte w ogólnych warunkach korzystania z serwisu internetowego mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne lub nieskuteczne na mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia jakiejkolwiek organizacji, organu, instytucji arbitrażowej, organu administracyjnego lub sądu, nie uchyla mocy wiążącej pozostałych postanowień.


10. ZRZECZENIE LUB ODSTĄPIENIE PRAW
10.1. Niniejszym przyjmuje się, że niewykonanie lub opóźnianie wykonania przez Spółkę praw lub uprawnień, do których jest uprawniona zgodnie z ogólnymi warunkami korzystania z serwisu internetowego lub na mocy ogólnego prawa, nie pociąga za sobą wykluczenia. Częściowe lub okazjonalne korzystanie z praw nie wyklucza w żaden sposób możliwości dalszego lub późniejszego wykonywania lub korzystania z jakichkolwiek innych praw lub uprawnień przyznanych na mocy niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub przepisów prawa ogólnego.


11. PRAWO WŁAŚCIWE / WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW
11.1. Niniejsze Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego podlegają prawu polskiemu.
11.2. Wszelkie spory pomiędzy stronami dotyczące ogólnych warunków korzystania z serwisu internetowego lub z nich wynikających będą rozstrzygane przed sądem właściwym, którym jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowie Miasto i Wilda w Poznaniu.

Search engine powered by ElasticSuite
Garden Size Measurement
Draw the area of your lawn on the map and find the most suitable products.
Zoom in on your property. Click or tap to draw a path around your garden to measure the area.