konventionella garanti

Denna garanti gäller för alla STIGA-motorer, som levereras på Alpina-produkter i sortimentet av Gräsklippare, Traktorer och Åkgräsklippare, som listas på följande länk köpta mellan 1 januari 2022 och 31 december 2023 och registrerade på den officiella Alpina-webbplatsen alpina-garden.com/se.

Denna garanti är avsedd att vara ett tillägg till de garantier som tillhandahålls av tvingande rättsliga bestämmelser, underförstått att alla garantirättigheter som kan tillhandahållas enligt tvingande lagar eller förordningar från tid till annan som gäller inom det land där köpet gjordes, ska förbli opåverkade. Det är fortfarande underförstått att ogiltigheten, illegitimiteten eller ineffektiviteten, helt eller delvis, av någon av bestämmelserna i denna garanti enligt tillämplig nationell lagstiftning inte ska påverka giltigheten, legitimiteten och effektiviteten hos de återstående bestämmelserna i denna garanti.

 

1. DEFINITIONER

"Köpare": den fysiska person som registrerade Alpina-produkten på vilken den är monterad, på webbplatsen alpina-garden.com/se.

"Inköpsdatum": Det ursprungliga inköpsdatumet av Alpina-produkten från den auktoriserade återförsäljaren, enligt definitionen nedan, som indikeras på kvittot eller motsvarande dokument;

"Term": 12 månader med start från utgången av den rättsliga garantin eller från utgången av eventuella ytterligare officiella Alpina garantikampanjer avseende Alpina-produkterna och tillhandahålls av STIGA-koncernen (exklusive eventuella konventionella garantier, förlängningar eller prorogation av den juridiska garanti som erkänns av tredje man);

"Garanti": denna garanti;

"STIGA": borgensmannen STIGA AB - P.O. Box 1006 - SE-573 28 TRANÅS - Besöksadress: Västra Vägen 31 - Växel: 0140- 677 00;

"Motorer": 4-takts bensinmotorer märkta STIGA och monterade på STIGA-produkter;

"Alpina-produkter": Alpina-produkter från sortimentet Gräsklippare, Traktor och Åkgräsklippare, enligt följande länk där motorerna är monterade;

"Auktoriserad återförsäljare": auktoriserad Alpina-återförsäljare från vilken Produkten köptes och/eller närmaste auktoriserade servicecenter enligt alpina-garden.com/se/aterforsaljare_alpina

 
 
2. GARANTIVILLKOR

2.1 Garantiperiodens subjekt och villkor

STIGA ansvarar för motorerna från produktions- och materialfel enligt de villkor som anges nedan. Garantin för detta dokument ska tillämpas vid följande omständigheter:

(i)    Original STIGA-motorer, monterade på Alpina-produkter, köpta från auktoriserade Alpina-återförsäljare eller via den officiella Alpina-webbplatsen, mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022; och

(ii)   Alpina-produkter registrerade alpina-garden.com/se/produktregistrering senast 30 dagar från inköpsdatumet; och

(iii)  Alpina-produkter med hänvisning till vilka det kan bevisas att det årliga underhållet har utförts; och

(iv)  till köparens fördel.

Garantin för detta dokument gäller för hela perioden enligt ovan.

2.2 Innehåll och undantag från denna garanti

Garantin kan endast tillämpas på Motorerna, enligt definitionen ovan, med undantag för alla andra komponenter, inklusive i synnerhet komponenter som tillverkats av tredje man, och monterats på Alpina-produkter. Sådana komponenter omfattas av den rättsliga garantin.

Om STIGA erkänner förekomsten av ett fel eller en defekt i Motorn som begärs i enlighet med detta dokument inom tidsramen för denna garanti, kommer detsamma att begränsas efter STIGA:s eget gottfinnande till följande alternativa rättsmedel:

(i)    lagning utan kostnad av motorn eller de delar av Motorn som är defekta. Eller

(ii)   gratis utbyte av Motorn eller de delar av Motorn vilka är defekta;

(iii)  Om motortypen för den som befunnits vara defekt inte är tillgänglig kommer STIGA att ersätta den defekta motorn (eller delar av den) med en liknande motor av samma värde.

Reparationer och utbyten, om täckta av denna garanti, kommer att ske utan extra kostnad för Köparen.

Utan att det påverkar ovanstående, är följande i denna Garanti uttryckligen uteslutna:

(i)      Stiga-motorer som inte är original eller de som köpts från en icke auktoriserad Alpina-återförsäljare.

(ii)     Motorer använda som varuprover och/eller display eller installerade på Alpina-produkter som använts som varuprov och/eller visning;

(iii)    Motorer som har modifierats av användaren eller av tredje man.

(iv)    Slitage till följd av normal användning.

(v)     Fel som orsakas av missbruk eller felaktig användning av Motorn och/eller Alpina-produkten på vilken den är monterad.

(vi)    Defekter orsakade av felaktigt eller otillräckligt underhåll, t.ex. defekter från materialkorrosion, användning av aggressiva rengöringsmedel eller inkompatibla produkter, från lagning genomförd av tredje parter andra än den Auktoriserade Återförsäljaren.

(vii)   Defekter som uppstått till följd av olyckor och andra händelser som inte orsakats av fel omfattade av denna Garanti.

(viii)  Defekter som orsakas av vårdslös transport av Produkten (ansvaret är kurirens);

(ix)    Defekter som var synliga eller lätt att upptäcka vid inköpstillfället av Alpina-produkten.

(x)     Förändringar till följd av miljö-, klimatförhållanden eller andra förhållanden.

(xi)    Specifika komponenter så som, men inte begränsat till, reservdelar som utsätts för slitage, till exempel gummipackningar och eventuella tillbehör och allt som kan betraktas som normalt slitage på grund av användning så som startsnöre och startfjädrar, tändstift, luft- och bränslefilter.

(xii)   Åtgärder som inte är jämförbar med reparationer under garanti såsom, men inte begränsat till, installation och justering av utrustning, kontroller av korrekt funktion, bruksanvisning och/eller andra konsult-, vård- och underhållsinsatser.

Denna garanti är endast tillämplig för Köparen, eftersom den är ett resultat av registreringen på webbplatsen alpina-garden.com/se.

Detta dokument utgör en utökad garanti som utfärdats av STIGA på dess Motorer. Eventuella ytterligare klausuler, förlängningar eller garantier som utfärdats av annan part är inte giltiga.

STIGA kommer att garantera produkterna begränsade till de villkor och villkor som anges i garantin, om inte annat fastställs av tvingande lagar och förordningar

 

Vid byte av en Motor med garanti:

(i)      Utbytesmotorn omfattas inte av en ny garanti enligt villkoren angivna i detta dokument;

(ii) den utbytta Motorn blir Stigas egendom.

2.3 Ansökningsförfarande

För att på ett korrekt sätt lämna in ett anspråk enligt denna garanti, ska följande procedur följas med påföljd för förverkande. Ett korrekt genomförande av följande förfarande gör det möjligt att dra nytta av Garantin, förutsatt att felet erkänns av STIGA i enlighet med detta dokument.

För att lämna in ett klagomål om ett fel och/eller defekt på Motorn ska köparen kontakta en Alpina-Auktoriserad Återförsäljare inom Termen, leverera Produkten på vilken den påstådda defekta Motorn är monterad, under goda rengöringsförhållanden, tillsammans med:

(i)    en kopia av köpbeviset för Produkten och/eller motsvarande dokument som anger identifieringsreferenser, typ och modell för Alpina-Produkten, Inköpsdatum, leveransdatum för Produkten, Köparens namn och Produktens leveransadress;

(ii)   dokument som styrker registreringen av Alpina-Produkten på Alpina:s webbsida;

(iii)  bevis på det årliga underhållet av Produkten;

(iv)  en detaljerad beskrivning av defekten;

(v)   uppgift om huruvida det finns en vilja för Produkten att lämnas tillbaka om Garantin inte erkändes som giltig.

För att kontrollera att det ansökningsförfarande som avses i denna punkt utförs korrekt kommer datumet för leverans av Produkten till den Auktoriserade Återförsäljaren att beaktas.

Förekomsten av felet kommer att kontrolleras av STIGA eller av den personal som utsetts av den senare. Därför är Garantins giltighet enligt och i detta dokuments syften alltid föremål för föregående inspektion och godkännande av STIGA.

Om STIGA efter ett klagomål som lämnats in korrekt i enlighet med detta dokument erkänner att felet föreligger, kommer Alpina-produkten att bytas ut eller repareras efter STIGA:s gottfinnande enligt punkt 2.1 ovan.

 
3. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG JURISDIKTION

Denna Garanti är omfattas av lagen i det land där Kunden har sin hemvist.

Eventuella kontroverser vilka uppstått till följd av, eller i samband, med giltigheten, tolkningen eller utförandet av denna Garanti kommer att överlämnas till den behöriga domstolens exklusiva jurisdiktion i det land där Köparen har sin hemvist.


Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.