Användarvillkor

 

1. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

1.1. Företaget STIGA Spa. med säte på Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italien, momsreg.nr 07684381002, aktiekapital 50 000 002,00 fullt inbetalt, e-post: infoline@stiga.com, tel: +39 0423 450111, fax: +39 0423 450670 (nedan kallat "företaget"), äger denna webbplats (nedan kallad "webbplatsen").

1.2. Webbplatsen administreras gemensamt av:

- STIGA Spa. med säte på Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italien, momsreg.nr 07684381002, aktiekapital 50 000 002,00 fullt inbetalt, e-post: infoline@stiga.com, tel: +39 0423 450, fax: +39 0423 450670 

och

- STIGA AB med säte på Västra vägen 31, Tranås, Sverige, momsreg.nr SE556061846301, aktiekapital 27 109 910 SEK, e-post: info.stiga@stiga.com, tel: +46 140 677 00, fax: +46 140 677 01  

Nedan kallade "STIGA".

 

 

1.3. Användaren av webbplatsen (nedan kallad "användaren") rekommenderas att noggrant läsa dessa allmänna användarvillkor för webbplatsen (nedan kallade "allmänna användarvillkor") innan han/hon använder webbplatsen och besöker dess sidor.

1.4. För att använda webbplatsen måste användaren fullständigt och ovillkorligt godkänna dessa allmänna användarvillkor. Användare som anser att dessa allmänna användarvillkor är oacceptabla ska omedelbart lämna webbplatsen. 

1.5. STIGA har rätt att när som helst göra tillägg till de allmänna villkoren om de sagda tilläggen är nödvändiga på grund av lagändringar eller STIGA:s affärsverksamhet. Användaren ska kontrollera de allmänna användarvillkoren innan han/hon använder tjänsten, och förvara dem på ett hållbart medium. 

1.6. Användaren är införstådd med att STIGA har rätt att, efter eget skön, dra in tillgängligheten till webbplatsen eller avaktivera möjligheten till åtkomst.


2. WEBBPLATSENS INNEHÅLL

2.1. Syftet med webbplatsen är att visa upp STIGA:s produkter (nedan kallade "produkter"), och tillhandahålla data och information och deras egenskaper och funktioner.

2.2. Webbplatsen är inte avsedd för företagets Internetmarknadsföring; användaren har därför (bland annat) inte rätt att köpa produkter på webbplatsen. Användaren kan köpa produkter från återförsäljare och specialistbutiker som är listade under "Auktoriserade återförsäljare" på webbplatsen.

2.3. STIGA förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av webbplatsen.

2.4. STIGA förbehåller sig rätten att när som helst modifiera produkterna eller ta bort dem från webplatsen eller ändra data eller informatikon som rör deras egenskaper och funktioner om de på något sätt har förändrats.

 

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1. STIGA och/eller andra företag som ingår i STIGA-koncernen är ensamma ägare till (bland annat) varumärket "Stiga" och domännamnen för de webbplatser som används av dessa företag.

3.2. STIGA är också ensam ägare till alla immateriella och industriella rättigheter som rör eller är kopplade till webbplatsen, inbegripet men inte begränsat till:

a) innehåll 

b) namn, data och information som rör de visade produkterna 

c) fotografier 

d) bilder 

e) videofilmer

f) texter 

g) ritningar

h) musik 

i) databaser 

j) programvara. 

3.3. Användaren är införstådd med att den immateriella och industriella äganderätt som refereras till i klausul 3.1 och 3.2 i detta dokument (nedan kallat "IP STIGA") skyddas av gällande lagstiftning, inbegripet det italienska lagdekretet nr 30 av den 10 februari 2005 (om industriell och immateriell äganderätt) och den italienska lagen nr 633 av den 22 april 1941 (om upphovsrätt).

3.4. STIGA upplåter inte någon licens till användarna via IP STIGA, inte heller överlåts några rättigheter till dem på något sätt. Användarna får (bland annat) inte kopiera, ladda ned, reproducera på andra webbplatser eller i någon annan form eller på något annat sätt, översätta, modifiera, distribuera, sprida, kommunicera till allmänheten eller på något sätt och i någon form använda IP STIGA förutom för de aktiviteter som är absolut nödvändiga för att besöka webbplatsen.

3.5. Användaren får inte använda några tekniska metoder som underlättar kopiering av innehållet på IP STIGA, exempelvis spindlar, spionprogram eller robotar. Inte heller ska användaren på något sätt, eller med hjälp av något verktyg, kringgå eventuella säkerhetsåtgärder som installerats av STIGA för att skydda IP STIGA.

3.6. Data, inbegripet aggregerade data, information, texter, bilder, fotografier och synbara tecken från tredje part används endast av företaget på webbplatsen för information eller i beskrivande syfte.


4. ANSVARSFRISKRIVNING

4.1. STIGA garanterar inte att den information och de data som tillhandahålls på webbplatsen, inbegripet information och data som rör produkterna, är fullständig, korrekt och uppdaterad.  

4.2. Användaren ska personligen kontrollera, också med återförsäljaren, att den information som refereras till i klausul 4.1 i detta dokument är korrekt och fullständig.


5. INFORMATION OM ÅTERFÖRSÄLJARE

5.1. STIGA utför inga kontroller av sanningsgrad eller korrekthet i namn, data och kontaktuppgifter för återförsäljarna på webbplatsen, inte heller kontrollerar STIGA att informationen uppdateras kontinuerligt. 

5.2. Användaren ska kontrollera informationen om återförsäljare på webbplatsen varje gång innan han/hon kontaktar dem


6. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART 

6.1. STIGA garanterar inte att de webbplatser som tillhör tredje part och som refereras till på webbplatsen med länkar eller på annat sätt (nedan kallade "tredje parts-webbplatser") är tillgängliga och fungerar.

6.2. STIGA ska inte hållas ansvarigt för innehåll eller material som på något sätt publiceras eller sprids på tredje parts-webbplatser. 

6.3. STIGA utfärdar inte några som helst garantier för att allt innehåll på sagda tredje parts-webbplatser är sant, korrekt, fullständigt, äkta eller i överensstämmelse med lagstiftning och bestämmelser för det innehåll, de tjänster och aktiviteter som förekommer på de sagda webbplatserna.


7. PERSONLIGA DATA

7.1. Användaren ska noggrant läsa innehållet i avsnittet med rubriken "Information om dataskydd".


8. FULLSTÄNDIGT AVTAL

8.1.  Dessa allmänna användarvillkor innehåller samtliga överenskommelser som träffats mellan parterna rörande detta ämne.


9. DELBARHET 

9.1. Om en klausul i dessa allmänna användarvillkor skulle komma att ogiltigförklaras av någon organisation, organ, skiljedomstol, administration eller domstol, ska den sagda klausulen anses vara fristående från de övriga klausulerna i dessa allmänna användarvillkor, och ska inte ha någon inverkan på de resterande klausulerna.


10. AVSTÅENDE AV RÄTTIGHETER

10.1. Härmed avtalas att underlåtenhet från företagets sida att utöva, eller fördröjt utövande av, rättigheter som företaget har enligt de allmänna användarvillkoren eller gällande lagstiftning inte innebär företaget avstår denna rätt. Inte heller ska delvis eller sporadiskt utövande av sådan rättighet på något sätt frånta företaget möjligheten att senare utöva den aktuella rättigheten eller någon annan rättighet som fastställs i dessa allmänna användarvillkor eller gällande lagstiftning. 

 

11. TILLÄMPLIG RÄTT OCH BEHÖRIGT FORUM 

11.1. Dessa allmänna användarvillkor regleras av italiensk lag.

11.2 Om en tvist skulle uppstå i samband med eller som härrör till dessa Allmänna Villkor ska Trevisos domstolar har ensam behörighet däröver.

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.