ILMOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679
(GDPR) artiklan 13 mukaisesti

Tällä ilmoituksella (”ilmoitus”) jäljempänä määritetty rekisterinpitäjä tiedottaa sinulle henkilötietojesi käyttötarkoituksista ja käsittelytavoista sekä oikeuksista, jotka sinulle takaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

1. Kuka on rekisterinpitäjä?

 

Rekisterinpitäjä on Stiga S.p.A. (”Stiga” tai ”rekisterinpitäjä”), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italia.

Rekisterinpitäjä on nimittänyt tietosuojavastaavan (”tietosuojavastaava” tai ”DPO” [data protection officer]), johon voit ottaa yhteyttä, kun haluat käyttää jäljempänä kohdassa 8 lueteltuja oikeuksiasi tai saada lisätietoja. Tietosuojavastaavan yhteystiedot: STIGA S.p.A, DPO Office, Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italia; sähköposti: dpo@stiga.com.

 

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 

Tässä ilmoituksessa määritettyihin tarkoituksiin rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yleiset henkilötiedot ja yhteystiedot, kuten etunimi, sukunimi, syntymäpaikka ja -aika, verotunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut osoitteet;
 • yleiset henkilötiedot ja yhteystiedot, kuten etunimi, sukunimi, syntymäpaikka ja -aika, verotunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut osoitteet;
 • taloudelliset tiedot (esim. tulosi).

 

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

 

Henkilötietojesi käsittely on tarpeellista rekrytointiprosessin vuoksi, muun muassa ansioluettelosi tarkastelua ja haastatteluista sopimista varten, kun pyritään sopimaan mahdollisesta työsuhteesta.

Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn pyytämiin toimiin ryhtyminen ennen sopimuksen solmimista, joten EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6, kohdan 1, alakohdan b) mukaisesti suostumuksesi ei ole välttämätön käsittelyn sallimiseksi.

Terveystietojesi käsittelyn oikeusperuste on sinun suostumuksesi.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn luonne ja kieltäytymisen vaikutukset

 

Henkilötietojesi käsittely, terveystiedot mukaan lukien, on pakollinen osa rekrytointiprosessia, joten jos kieltäydyt antamasta henkilötietojasi, rekisterinpitäjä ei myöskään pysty käsittelemään niitä.

 

5. Tietojen säilytys

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi edellä esitettyihin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen rekrytointiprosessin hallinnoimiseksi. Ansioluetteloasi Stiga säilyttää kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen se tuhotaan.

 

6. Henkilötietojesi käsittelyssä käytettävät menetelmät

 

Henkilötietojasi käsitellään GDPR:n määräysten mukaisesti paperisin, tietoteknisin ja telemaattisin välinein edellä esitettyihin tarkoituksiin ja varmistaen asianmukaisin menetelmin henkilötietojen turvallisuus ja luottamuksellisuus GDPR:n artiklan 32 mukaisesti.

 

7. Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa ja ketkä voivat saada niihin pääsyn

 

Henkilötietoihisi saavat pääsyn edellä kohdassa 3 kuvattuja tarkoituksia varten ne työntekijät, ulkopuoliset konsultit ja yleisesti ottaen Stigan henkilöstön edustajat, jotka toimivat henkilötietojen käsittelyyn oikeutettuina henkilöinä ja erikseen nimettyinä sisäisinä valtuutettuina.

 

Lisäksi henkilötietojasi käsittelevät seuraavat kolmannet osapuolet:

 • IT-järjestelmän hallinnoinnista vastaavat palveluntuottajat;
 • juristi- ja konsulttipalvelujen tarjoajat;
 • rekrytointipalveluyritykset;
 • muut palveluntuottajat.

Yllä mainitut osapuolet toimivat joissain tapauksissa itsenäisinä rekisterinpitäjinä ja joissain tapauksissa rekisterinpitäjän erityisesti nimittäminä henkilötietojen käsittelijöinä GDPR:n artiklan 28 mukaisesti. Voit pyytää luettelon henkilötietojen käsittelijöistämme edellä kohdassa 1 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen

Henkilötietojasi ei julkisteta.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

 

Tässä ilmoituksessa kuvattuun käsittelyyn liittyen voit käyttää tässä osiossa kuvattuja oikeuksiasi GDPR:n artiklojen 15–21 mukaisesti. Tämä koskee erityisesti seuraavia:

 

Tietojesi hallinta – Oikeus saada pääsy tietoihin

GDPR:n artikla 15: oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että henkilötietojasi käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot (myös oikeus saada jäljennös näistä tiedoista):

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
 • henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit;
 • rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • henkilötietojen alkuperä, jos tietoja ei kerätä rekisteröidyltä suoraan;
 • automaattisen päätöksenteon olemassaolo, profilointi mukaan lukien.

 

Epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojen oikaiseminen – Oikeus tietojen oikaisemiseen 

GDPR:n artikla 16: oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä epätarkat ja virheelliset henkilötiedot;

 

Poistaminen – Oikeus tietojen poistamiseen

GDPR:n artikla 17: oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksesi eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä perustelluin syin;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 • henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • henkilötiedot on kerätty GDPR:n artiklan 8 kohdassa 1 tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos et halua meidän enää käyttävän henkilötietojasi, voit pyytää meitä poistamaan ne. Ota huomioon, että jos pyydät henkilötietojesi poistamista, saatamme säilyttää ja käyttää henkilötietojasi siinä määrin kuin on tarvetta lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Saatamme esimerkiksi säilyttää joitain tietojasi verotuksellisia sekä lakisääteisiä raportointi- ja tilintarkastusvelvoitteita varten.

 

Käsittelyn rajoittaminen – Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

GDPR:n artikla 18: oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan käsittelyä, jos:

 • olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n artiklan 21 kohdan 1 nojalla odottaessasi sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

 

Pääsy tietoihin ja tietojen siirrettävyys – Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

GDPR:n artikla 20: oikeus saada jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sinua koskevat henkilötiedot, jotka on annettu rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle esteettä, jos käsittely perustuu suostumukseen ja tapahtuu automaattisesti. Lisäksi sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista;

 

Valitukset 

Voit tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle lähettämällä ilmoituksen osoitteeseen Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, Italia; sähköposti: protocollo@pec.gpdp.it.
Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja tietosuojavastaavaan kohdassa 1 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Ota huomioon, että voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi, ennen kuin ryhdymme pyytämiisi toimenpiteisiin.

Search engine powered by ElasticSuite
Puutarhan koon mittaus
Piirrä puutarhasi alue kartalle ja löydä sopivimmat tuotteet.
Tuo kotisi lähemmäksi. Napsauta tai napauta piirtääksesi polun puutarhan ympärille alueen mittaamiseksi.